"Brat naszego Boga" (premiera) – 27 V 2018 [Back To Gallery]